به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

با چه آدم هايی تو اين دنيا زندگی می کنيم

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - علیرضا

 

ديدی که مرا هيچ کسی ياد نکرد جز غم

که هزاران  آفرين  بر  غم  باد

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - علیرضا

 

حتی خداوند نيز يک روز در هفته را تعطيل کرد

او آسمانها و زمين را در شش روز آفريد

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - علیرضا

 

ای وای بر اسيری کز ياد رفته باشد

در دام مانده باشد صياد رفته باشد

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - علیرضا

 

زنده های امروزی چيزی جز تفاله يک زنده نيستند

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - علیرضا