به نام خداوند بخشاینده مهربان
عشق

عشق سرچشمه قدرت است و مولد و موجد تعهد و مسئو ليت

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا

آداب زندگی

اين درخت سر به فلک کشيده که از بالای آن می توانيد به آسمان برويد ابتدا دانه ای کوچک بود برای پيمودن يک سفر هزار فرسنگی ابتدا قدم اول را بايد برداشت

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا

قناعت

در دنیا کسی موفق می شود که به انتظار دیگران ننشیند و همه چیز را از خود بخواهد

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا

زيبايی

زيبايي در قلبي كه زيبايي را دوست دارد زيباتر است از زيبايي در ديدگاهي كه فقط زيبايي را نظاره مي كند

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا

 

 گفتم کدام تخم است که يکجا بکارند و دو جا بدروند گفت نيکی کردن در حق مردم هم در اين جهان از ايشان پاداش بينند و هم در آن جهان از خدای تعالی ثواب يابند

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا

سفيد خاکستری سياه

در شبان غم تنهايي خويش

عابد چشم سخنگوي توام

من در اين تاريكي

من در اين تيره شب جانفرسا

زائر ظلمت گيسوي توام

گيسوان تو پريشان تر از انديشه من

گيسوان تو شب بي پايان

جنگل عطر آلود

شكن گيسوي تو

موج درياي خيال

كاش با زورق انديشه شبي

از شط گيسوي مواج تو من

بوسه زن بر سر هر موج گذر مي كردم

كاش بر شط مواج سياه

همه عمر سفر مي كردم

من هنوز از اثر عطر نفسهاي تو سرشار سرور

گيسوان تو در انديشه من

گرم رقصي موزون

كاشكي پنجره من

در شب گيسوي پر پيچ تو راهي مي جست

چشم من چشمه زاينده اشك

گونه ام بستر رود

كاشكي همچو حبابي بر آب

در نگاه تو تهي مي شدم از بود و نبود

شب تهي از مهتاب

شب تهي از اختر

ابر خاكستري بي باران پوشاند

آسمان را يكسر

ابر خاكستري بي باران دلگير است

و سكوت تو پس پرده خاكستري سرد كدورت افسوس

شوق باز آمدن سوي توام هست

اما تلخي سرد كدورت در تو

سخت دلگيرتر است

پاي پوينده راهم بسته است

ابر خاكستري بي باران

راه بر مرغ نگاهم بسته

واي باران باران

شيشه پنجره را باران شست

از دل من اما

چه كسي نقش تو را خواهد شست

آسمان سربي رنگ

من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ

مي پرد مرغ نگاهم تا دور

واي باران باران

پر مرغان نگاهم را شست

خواب روياي فراموشيهاست

خواب را دريابيم

كه در آن دولت خاموشيهاست

من شكوفايي گلهاي اميدم را در روياها مي بينم

و ندايي كه به من مي گويد

گر چه شب تاريك است

دل قوي دار سحر نزديك است

دل من

خواب پروانه شدن مي بيند

صبحگاهان خورشيد

اولين تابشش از ديده من

شبنم خواب مرا مي چيند

آسمان ها آبي

پر مرغان صداقت آبي است

ديده در آيينه صبح تو را مي بيند

از گريبان تو صبح صادق

مي گشايد پر و بال

تو گل سرخ مني

تو گل ياسمني

تو چنان شبنم پاك سحري

نه از آن پاكتري

تو بهاري نه بهاران از توست

از تو ميگيرد وام

بهار اينهمه زيبايي را

هوس باغ و بهارانم نيست

اي بهين باغ و بهارانم تو سبزي چشم تو

درياي خيال

پلك بگشا كه به چشمان تو دريابم باز

مزرع سبز تمنايم را

اي تو چشمانت سبز

در من اين سبزي هذيان از توست

سبزي چشم تو تخديرم كرد

حاصل مزرعه سوخت برگم از توست

سيل سيال نگاه سبزت

همه بنيان وجودم را ويرانه كنان مي كاود

من چشمان خيال انگيزت معتادم

و در اين راه تباه

عاقبت هستي خود را دادم

آه سر گشتگي ام در پي آن گوهر مقصود چرا

در پي گمشده خود به كجا بشتابم

مرغ آبي اينجاست

در سحر گاه سر از بالش خوابت بردار

كاروانهاي فرومانده خواب از چشمت بيرون كن

باز كن پنجره را

تو اگر باز كني پنجره را

 

يا مهدی ادرکنی

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا

 

احمق کسی باشد که دل درين گيتی غدار فريفته گار بندد

خردمند آنست که دست در قناعت زند که برهنه آمده است و برهنه خواهد گذشت

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا

 

دولتها مثل ابرهای گريزان بدون باران تند تند آمده اند و رفته اند همه شبيه به هم تنها فرقشان در قيافه شان بوده است يکی کوتاه يکی بلند يکی بادماغ بزرگ يکی کوچک

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا

 

هر تنی که در او شرم نيست چون ديگی است که در او نمک نيست

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا

 

يا زهرا يا حسين

الان کرج زلزله اومد

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا

 

درونم ويرانه است خانه ای پر از درخت که سقف اتاقش ريخته است تنها يک ديوار مانده با دری که باد در آن زوزه می کشد

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا

 

سلام علی آل ياسين

تبريک ميگم به همه ميلاد امام يازدهم رو و اميد وارم هميشه تو زندگی موفق و پيروز باشيد

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا

 

من به يک احساس خالی دلخوشم

من به گلهای خيالی دلخوشم

 نيستم اهل اين خيابانها ولی

با هوای اين حوالی دلخوشم

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا

 

تا آفتابي ديگر

رهروان خسته را احساس خواهم كرد

ماههاي ديگري در آسمان كهنه خواهم كاشت

نور هاي تازهاي درچشمهاي مات خواهم ريخت

ماههاي ديگري در آسمان كهنه خواهم كاشت

مهرها را از قفس پرواز خواهم داد

چشم ها را باز خواهم كرد

خوابها رادر حقيقت روح خواهم داد

ديده ها را از پس ظلمت بسوي ماه خواهم خواند

نغمه ها رادر زبان چشم خواهم كاشت

گوش ها را باز خواهم كرد

آفتاب ديگري در آسمان لحظه خواهم كاشت

لحظه ها را در دو دستم جاي خواهم داد

سوي خورشيد دگر پرواز خواهم كرد

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا

 

با يك شكوفه

با تو من آغاز مي كنم

حماسه بزرگ عشق را

من شكستم در خود

من نشستم در خود

ليك هرگز نگذشتم از پل

كه از رگهاي رنگين تو بسته است اكنون

بر دو سوي رود آسودن

باورم كن نگذشتم از پل

غرق يكباره شدم

من فرورفتم

در هر قدمت در ميدان

من نگفتم كه به ذوالاكتاف سلام

شانه ات بوسيدم

تا تو را از اينهمه ناهمواري

به درياي پاكي راه بري

كه در آن يكساني پيروز است

من شكستم درخود

من نشستم در خويش

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا