به نام خداوند بخشاینده مهربان
موفقيت

آنکه از دست روزگار به خشم می آيد هر چه آموخته بيهوده بوده است

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸۳ - علیرضا

هدف

هدف عشق اصيل همواره رشد روحی و تعالی انسان است و هدف عشق ريايی جز اين است

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٦ تیر ،۱۳۸۳ - علیرضا

شادی

اگر قرار است يک روز تصميم بگيری شاد و خوشحال باشی چرا از همين امروز نباشی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸۳ - علیرضا

 

مهمترین و نخستین گام برای رسیدن به خواسته درست طلبیدن است

انسان  همیشه  باید آن  چیزی را بطلبد که حق الهی اوست
 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٥ تیر ،۱۳۸۳ - علیرضا