به نام خداوند بخشاینده مهربان
علم

آنچه بر روح آرامش می بخشد همانا علم است وبس

بودا

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۳٠ امرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا

زمان

آيا حقيقتا زندگی را دوست داری اگر چنين است وقت را ضايع نکن زيرا زندگی از ماده وقت ساخته شده است

فرانکلين

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا

 

هر چه هوشياری خود را بيشتر به هستی والای معنوی خود نزديک و متحد کنيم جسم ما نيز بيشتر کمال فردی ما را تجلی خواهد داشت

شاکتی گواين

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٩ امرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا

عشق

عشق ناشی از تصميمی است که در صميم قلب خود می گيريم و اين اتفاقی است که در هر زمان ما می تواند بيافتد

بنجامين شيلد

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢ امرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا

اعتدال

آنچه را که بد می فهميم نمی توانيم خوب بيان کنيم

بو الو

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢ امرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا