به نام خداوند بخشاینده مهربان
آه ه ه ه ه ه

بر لب آبم و از داغ غمت می میرم
هر دم از غصه ی جانسوز تو آتش گیرم
دست من خورد به آبی که نصیب تو نگشت
چشم من داد از آن آب روان تصویرم........ - ف کریمی,یاس محمدی, پونه س,یاسر ,مهدی مهدوی,موعود موعود,فاطمه م,بچٌٍه شهید ,علیرضا رامتین,ریحانه ،فإن المرأة ریحانة,ستاره منتظر طلوع فجر,میثم م,سبا سبا,کوثر مافی,زهرا،تبعید شده به زمین ,نجمه ج,بید مجنون ,چهارده پنجاه ,طلوع حق,شهادت

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٩ - علیرضا