به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

من به يک احساس خالی دلخوشم

من به گلهای خيالی دلخوشم

 نيستم اهل اين خيابانها ولی

با هوای اين حوالی دلخوشم

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا