به نام خداوند بخشاینده مهربان
جمله ای از معلم شهید

شهید مطهری (ره)

نباید تصور کرد که تقوا از مختصات دینداری است بلکه لازمه انسانیت است اگر انسانی بخواهد از طرز زندگی حیوانی و جنگلی خارج شود ناچار است تقوا داشته باشد.

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - علیرضا