به نام خداوند بخشاینده مهربان
تحمید(الحمد الله)

از ائمه سفارش به زیاد گفتن (الحمد الله) در همه حالات اعم از نعمت یا مصیبت شده است.9

 امام باقر و صادق علیهماالسّلام فرمودند: هر کس(الحمد الله کما هو اهله) بگوید، نویسندگان آسمانها مشغول می گردند

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - علیرضا