به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

غضنفر به دوست دخترخارجیش میگه:
I love you
دخترمیگه:
I love you too
غضنفر میگه:
I love you 3
دختره میگه ?what
غضنفر میگه:
مگاوات
کیلووات
تف به قبر بابات
بامن یکی بدو نکن!

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٥ آذر ،۱۳٩٠ - علیرضا