به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

درونم ويرانه است خانه ای پر از درخت که سقف اتاقش ريخته است تنها يک ديوار مانده با دری که باد در آن زوزه می کشد

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا