به نام خداوند بخشاینده مهربان
سال نو مبارک

هر چه آسایش روح

هر چه آرامش دل

هر چه تقدیر بلند

هر چه از لطف خداست

همه از عمق وجود

همه تقدیم شما باد

سال نو بر همه مبارک

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱ فروردین ،۱۳٩٢ - علیرضا