به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

 

یه عمر بدنبال پریشانی بود

مردی که به حکم عشق زندانی بود

وقتی که تمام شهر در خواب شدند

بیدار علیرضا سلیمانی  بود

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱۱ دی ،۱۳٩٢ - علیرضا