به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

هر تنی که در او شرم نيست چون ديگی است که در او نمک نيست

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا