به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

دو سطر برای دلخوشی دادن به خودم:

مهم آن است که آدم از آن چه به دست می آورد خیر ببیند....
و العاقبه للمتّقین

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢ شهریور ،۱۳٩۳ - علیرضا