به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

احمق کسی باشد که دل درين گيتی غدار فريفته گار بندد

خردمند آنست که دست در قناعت زند که برهنه آمده است و برهنه خواهد گذشت

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا