به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

 

 

 

تنها نشسته ام و چای می نوشم و بغض می کنم

هیچکس مرا به یاد نمی آورد

این همه آدم روی کهکشان به این بزرگی

و من حتی آرزوی یک نفر هم نبودم

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۳ شهریور ،۱۳٩۳ - علیرضا