به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

 گفتم کدام تخم است که يکجا بکارند و دو جا بدروند گفت نيکی کردن در حق مردم هم در اين جهان از ايشان پاداش بينند و هم در آن جهان از خدای تعالی ثواب يابند

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا