به نام خداوند بخشاینده مهربان
زيبايی

زيبايي در قلبي كه زيبايي را دوست دارد زيباتر است از زيبايي در ديدگاهي كه فقط زيبايي را نظاره مي كند

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا