به نام خداوند بخشاینده مهربان
قناعت

در دنیا کسی موفق می شود که به انتظار دیگران ننشیند و همه چیز را از خود بخواهد

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا