به نام خداوند بخشاینده مهربان
آداب زندگی

اين درخت سر به فلک کشيده که از بالای آن می توانيد به آسمان برويد ابتدا دانه ای کوچک بود برای پيمودن يک سفر هزار فرسنگی ابتدا قدم اول را بايد برداشت

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا