به نام خداوند بخشاینده مهربان
عشق

عشق سرچشمه قدرت است و مولد و موجد تعهد و مسئو ليت

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا