به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

مهمترین و نخستین گام برای رسیدن به خواسته درست طلبیدن است

انسان  همیشه  باید آن  چیزی را بطلبد که حق الهی اوست
 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٥ تیر ،۱۳۸۳ - علیرضا