به نام خداوند بخشاینده مهربان
شادی

اگر قرار است يک روز تصميم بگيری شاد و خوشحال باشی چرا از همين امروز نباشی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸۳ - علیرضا