به نام خداوند بخشاینده مهربان
هدف

هدف عشق اصيل همواره رشد روحی و تعالی انسان است و هدف عشق ريايی جز اين است

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٦ تیر ،۱۳۸۳ - علیرضا