به نام خداوند بخشاینده مهربان
موفقيت

آنکه از دست روزگار به خشم می آيد هر چه آموخته بيهوده بوده است

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸۳ - علیرضا