به نام خداوند بخشاینده مهربان
غم غمناک

مثل اين است که شب غمناک است

ديگران را هم غم هست به دل

غم من ليک غمی غمناک است

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸۳ - علیرضا