به نام خداوند بخشاینده مهربان
اعتدال

آنچه را که بد می فهميم نمی توانيم خوب بيان کنيم

بو الو

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢ امرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا