به نام خداوند بخشاینده مهربان
زمان

آيا حقيقتا زندگی را دوست داری اگر چنين است وقت را ضايع نکن زيرا زندگی از ماده وقت ساخته شده است

فرانکلين

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا