به نام خداوند بخشاینده مهربان
علم

آنچه بر روح آرامش می بخشد همانا علم است وبس

بودا

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۳٠ امرداد ،۱۳۸۳ - علیرضا