به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

زنده های امروزی چيزی جز تفاله يک زنده نيستند

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - علیرضا