به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

انسان ، مولود شرایط نیست ، بلکه شرایط ، مخلوق انسانند. بنیامین دیزرائیلی

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸۸ - علیرضا