به نام خداوند بخشاینده مهربان
دل

همه از او سر چشمه گرفتند و چشمه شدند ،

چشمه ها خون شدند ،

خونها گِل شدند ،

گِل ها دل شدند ،

          دل ها خون شدند.

                    خون ها گِل شدند ،

                                     گِل ها چشمه شدند ،

                                     چشمه ها خدا شدند ...

                                                            پس مبارک دلی که خون شود.

 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱٢ تیر ،۱۳۸۸ - علیرضا