به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

طفیل هستی اند آدمی و پری

ارادتی بنما تا سعادتی ببری

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱۸ امرداد ،۱۳۸۸ - علیرضا