به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

شده‌ام حکایت معتادی که وقتی تند‌تند راه می‌رفت، می‌گفتند: «نئشه است!» و روزی که آهسته‌آهسته قدم بر می‌داشت، می‌گفتند:«حتما گیرش نیامده و خمار است!»

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸۸ - علیرضا