به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

ای وای بر اسيری کز ياد رفته باشد

در دام مانده باشد صياد رفته باشد

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - علیرضا