به نام خداوند بخشاینده مهربان
میلاد امام رضا

سالها تاریخ شمسی گشت و گشت شادمان شد تا شنید این سرگذشت

روز میلاد امام هشتم هشت هشت هشتاد و هشت

میلاد امام رضا(ع) مبارک

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٧ آبان ،۱۳۸۸ - علیرضا