به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

حتی خداوند نيز يک روز در هفته را تعطيل کرد

او آسمانها و زمين را در شش روز آفريد

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - علیرضا