به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

ديدی که مرا هيچ کسی ياد نکرد جز غم

که هزاران  آفرين  بر  غم  باد

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - علیرضا