به نام خداوند بخشاینده مهربان
 

با چه آدم هايی تو اين دنيا زندگی می کنيم

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - علیرضا