بسم الله رحمن رحيم
/ 1 نظر / 6 بازدید
یه رهگذر

سلام - عيدتان مبارک .......... اين گفتگو با کسانی ست که سراب دنيای مادی . تشنگی آنها را فرو نمی نشاند .و اندیشه آزاد ورها و روح بیکران آنها به دنبال دنيايی ست که لبريز از معرفت. و عشق و شعور . ودوست داشتن. و برادری و برابری . وآرامش باشه ..... به آنها می گويم :به خودتان باز گردید که گمشده شما دردست خودتان است . بله اين يک رويا نيست . و حقيقتی ست که دردرون خود شما وجود دارد . و می توانيد در خودتان (يعنی يکايک می توانیم این دنیارادر خودمان بدست بیاوریم) که خفگی های دنيای مادی نيست . دنيایی ست سرشار و پرعظمت . لبریز از عشق و دوست داشتن. و برابری و برادری .....آری این واقعیت . در خود ماست . که باید خویشتن را به معنی واقعی بشناسیم . و با شناخت خود این جهان معنوی و روحانی را در خود کشف کرد ....... پس بیایید با خودمان صادق وصمیمی باشیم و با سبک و خالی کردن ذهن خویش . آن جهان را که گمشده واقعی ما نیز همان است . به آسانی در خودمان کشف کنیم ....... اگر بخواهیم . می توانیم ...... چرا که فطرت انسان . صلح و ارامش . عشق و حضور . و آگاهی و شعور است .......