یه عمر بدنبال پریشانی بود

مردی که به حکم عشق زندانی بود

وقتی که تمام شهر در خواب شدند

بیدار علیرضا سلیمانی  بود

/ 3 نظر / 11 بازدید

آقای علیرضا سلیمانی سلام از اینکه به وبم تشریف آوردید ممنون وسپاسگزارم آن عاشقان شرزه که شب را نزیستند رفتند شهر خفته ندانست کیستند امیدوارم همیشه بیدار باشید

فرشته

آقای علیرضا سلیمانی سلام از اینکه به وبم تشریف آوردید ممنون وسپاسگزارم آن عاشقان شرزه که شب را نزیستند رفتند شهر خفته ندانست کیستند امیدوارم همیشه بیدار باشید

ati

لینک شدی دوست عزیز______[گل]