تا آفتابي ديگر<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

رهروان خسته را احساس خواهم كرد

ماههاي ديگري در آسمان كهنه خواهم كاشت

نور هاي تازهاي درچشمهاي مات خواهم ريخت

ماههاي ديگري در آسمان كهنه خواهم كاشت

مهرها را از قفس پرواز خواهم داد

چشم ها را باز خواهم كرد

خوابها رادر حقيقت روح خواهم داد

ديده ها را از پس ظلمت بسوي ماه خواهم خواند

نغمه ها رادر زبان چشم خواهم كاشت

گوش ها را باز خواهم كرد

آفتاب ديگري در آسمان لحظه خواهم كاشت

لحظه ها را در دو دستم جاي خواهم داد

سوي خورشيد دگر پرواز خواهم كرد

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید