گفتم کدام تخم است که يکجا بکارند و دو جا بدروند گفت نيکی کردن در حق مردم هم در اين جهان از ايشان پاداش بينند و هم در آن جهان از خدای تعالی ثواب يابند

/ 2 نظر / 21 بازدید
aftab

تو نيکی می کن و در دجله انداز//که ايزد در بيابانت دهد باز